NMN

颠覆年龄 创新配方 | NMN 抗龄素

严选高质NMN分子细容易被人体吸收,能够迅速提升体内一种关键性的辅酶-NAD+的水平。 NMN和NR是经广泛研究的一种稳定、可靠的 NAD+ 补充剂,有效支持抗衰老,维持细胞内线粒体稳定,改善身体机能和增强免疫力。颠覆年龄的创新配方包含NMN,NR+,白藜芦醇和紫檀芪,有效延缓衰老和生理衰退,修复DNA ,防止细胞受损,帮你由内而外逆转年龄。

Showing all 2 results

  • Sale! NMN Buy one get one free
  • Sale! NMN box set, Buy one get one free
Select your currency